زمان با من است

امشب شب ماست

زمان با من است

تو نزدیک ترین چیز به فرشته ی بهشت هستی

تو یگانه ای

تو تنها ستاره ی جهان تازه ی من هستی

اجازه نمی دهم که بری

من قول دادم

ایا تو برای بازی در این حکایت حاضری ؟


جمعه پانزدهم 6 1387
X